Liste over aktive politikker

Navn Type Brugersamtykke
Samtykkeerklæring Webstedspolitik Godkendte brugere
Cookiepolitik Webstedspolitik Alle brugere
Privatlivspolitik Webstedspolitik Alle brugere

Beskrivelse

Oplysningspligt
Med henblik på løbende at forbedre professionshøjskolernes brug af denne type online kurser er der etableret et forskningsprojekt, som følger kurset. Data vedr. kursisterne deltagelse i kurset opsamles og analyseres med henblik på at genere viden, som kan forbedre denne type kursusaktivitet. I forbindelse med formidling af viden fra projektet anonymiseres den enkelte kursist.
Professionshøjskolen Absalon vil i forbindelse med forskningsprojektet indsamle personoplysninger vedrørende dig fra den læringsplatform, der anvendes i kurset. Professionshøjskolen Absalon skal i forbindelse med din deltagelse i kurset, derfor gøre dig opmærksom på, at vi som dataansvarlig har pligt til at oplyse dig om følgende:

Politikkens indhold

Dine oplysninger indsamles med henblik på at generere viden, som kan forbedre denne type kursusaktivitet. Indsamlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e. 
Professionshøjskolen Absalon behandler dine oplysninger i 36 måneder efter kurset er afholdt, hvorefter data bliver slettet.

Der er tale om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn

Dine oplysninger videregives ikke til andre modtagere.

Du kan til enhver tid efter anmodning få dine oplysninger slettet. Ligeledes kan du anmode Professionshøjskolen Absalon om indsigt i, berigtigelse af de indsamlede personoplysninger eller begrænsning af behandling. Derudover har du retten til at gøre indsigelse mod behandling og indgive klage til en tilsynsmyndighed.
Har du spørgsmål til indsamlingen af dine oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte projektleder René Boyer Christiansen, Professionshøjskolen Absalon på rbc@pha.dk eller Absalons databeskyttelsesrådgiver på dpo@pha.dk


Beskrivelse

Introduktion

Når du besøger LUonline.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet og dit besøg på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem der har adgang til dem.

Politikkens indhold

Cookies

LUonline anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den & huske indstillinger. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du opleve at LUonline.dk ikke fungerer optimalt samt at der er muligvis er indhold, du ikke kan få adgang til.


Moodle Cookies
Cookie navn Formål Udløbsdato Yderligere information
MoodleSession Denne cookie er nødvendig for at kunne bruge LUonline, og for at kunne forblive logget ind når der skiftes mellem forskellige sider på platformen. Når du logger ud eller lukker dit browser-vindue, så bliver denne cookie automatisk slettet, både på din computer og LUonlines server.Beskrivelse

Professionshøjskolen Absalon har til opgave at drive forskning, give forskningsbaseret uddannelse og yde forskningsbaseret myndighedsbetjening på det højeste internationale niveau, udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater samt udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund. I forbindelse med denne opgave har Absalon stort fokus på databeskyttelse, datasikkerhed og fortrolighed. I Absalons privatlivspolitik kan du se mere om, hvor vi behandler personoplysninger, når vi løser denne opgave.

Politikkens indhold

1. Juridiske oplysninger og kontaktoplysninger

Professionshøjskolen Absalon
Slagelsesvej 7
4180 Sorø
CVR-nr: 30874323
Tlf: (+45) 7248 1000
Mail: 1111@pha.dk
www.phabsalon.dk


2. Professionshøjskolen Absalon som dataansvarlig

Professionshøjskolen Absalon er dataansvarlig i forbindelse med Absalons opgaver.


3. Professionshøjskolen Absalon som databehandler

Professionshøjskolen Absalon vil i nogle situationer være databehandler, hvis vi på vegne af andre behandler personoplysninger eksempelvis i forbindelse med undersøgelser, forskningsprojekter eller driften af et IT-system. I den situation, at Absalon er databehandler, handler vi på instruks fra den pågældende dataansvarlige. Det betyder, at Absalons privatlivspolitik ikke er gældende - behandlingen af dine personoplysninger vil i stedet for være reguleret af en databehandleraftale.


4. Behandling og kategorier af personoplysninger og anvendelsen

4.1 Som ansat

Som ansat ved Professionshøjskolen Absalon (dvs. i forbindelse med rekruttering, mens du er ansat, og endelig,hvor det er krævet, efter din ansættelse er ophørt) behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav og den kontrakt, som vi har indgået med dig. Eksempler på personoplysninger, som Absalon behandler, er: navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdag, CPR-nummer, medarbejderid, arbejdssted.

4.2 Som studerende

Som studerende på Professionshøjskolen Absalon behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med dit studie, og efter du har afsluttet dit studie, så vi kan udstede et eksamensbevis. I nogle tilfælde overfører Absalon dine personoplysninger til eksterne, fx SU-styrelsen. Eksempler på personoplysninger, som Absalon behandler, er: navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdag, studieretning, CPR-nummer, karakterer.

4.3 Andre

I forbindelse med løsning af Absalons opgaver behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med administrative formål som fx enkeltstående kurser, konferencer og events, afslag på jobansøgninger og afslag på optagelse på uddannelse. I denne forbindelse behandler Absalon personoplysninger om den registrerede, som kan være ansat, studerende eller ekstern. Eksempler på personoplysninger, som Absalon behandler, er: navn, adresse, kontaktoplysninger, betalinger, brugen af hjemmesiden og oplysninger i forbindelse med en tilmelding til et arrangement.

4.4 Forskning

I forbindelse med gennemførelse af forskningsprojekter på Professionshøjskolen Absalon vil der i forskelligt omfang blive behandlet personoplysninger. Typer af personoplysninger og kategorier af personoplysninger afhænger af det specifikke forskningsprojekt.

4.5 Sikkerhedsrelaterede formål

Som ansat, studerende eller registreret på Professionshøjskolen Absalon behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med forskellige sikkerhedsrelaterede formål. Det kan være i forbindelse med identifikation af dig som bruger, i forbindelse med videoovervågning, adgangskontrol eller brugen af digitale platforme. I den forbindelse behandler Absalon personoplysninger om hjemmesidetrafik, lokaliseringsdata, IP-adresser, videoovervågning, log ved adgangskontrol og lignende. Læs Absalons cookiepolitik


5. Behandling og anvendelse af følsomme personoplysninger

Professionshøjskolen Absalon behandler også følsomme personoplysninger om dig i det omfang, det er krævet i henhold til loven eller i forbindelse med forskningsprojekter – se afsnit 4.4. Som udgangspunkt vil en behandling af følsomme personoplysninger være på baggrund af et udtrykkeligt samtykke, medmindre loven giver os tilladelse til behandlingen uden samtykke. Eksempler på følsomme personoplysninger, som vi kan behandle, er: helbredsoplysninger, biometrisk data og DNA, oplysninger om dit politiske eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold.


6. Modtagere af dine oplysninger – eksterne tredjeparter

I nogle tilfælde overdrager Absalon dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører, som fx hjælper os med driften af IT-løsninger, markedsføring eller undersøgelser. Når vi gør det, overdrager vi oplysningerne på baggrund af en aftale, og behandlingen gennemføres i overensstemmelse med den tilhørende instruks. Videregivelsen kan også være til eksterne tredjeparter, hvis vi er pålagt det. Det kan fx være SKAT, politiet eller en anden offentlig myndighed.


7. Sociale medier

Professionshøjskolen Absalon er til stede på en række sociale medier. De overordnede privatlivspolitikker for de sociale medier kan findes på deres respektive sider:

I det omfang, Professionshøjskolen Absalon videregiver oplysninger til anvendelse på sociale medier via eksterne samarbejdspartnere, anvendes en databehandleraftale mellem Absalon og samarbejdspartnerne.
Læs mere i Professionshøjskolen Absalons cookiepolitik.


8. Sikkerhed

Professionshøjskolen Absalon tager sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt. Absalon har udviklet en række interne procedurer og politikker med det formål at leve op til vores sikkerhedsstandarder, herunder at sikre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for vores behandlinger af personoplysninger. Læs mere om sikkerhed og informationssikkerhed på Absalon.


9. Sletning af personoplysninger

Når formålet med Absalons behandling af dine personoplysninger er opfyldt, sletter, anonymiser eller arkiverer vi dine personoplysninger. Der kan være særlige regler, herunder bogføringsloven, eksamensbekendtgørelsen, dokumentationskrav i forbindelse med forskning og lignende, som kan give os pligt eller ret til at opbevare personoplysninger i længere tid. 


10. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, hvis Professionshøjskolen Absalon behandler dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
 • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt".
 • Ret til begrænsning af behandling.
 • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne bliver overført fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænset af anden lovgivning eller underlagt undtagelser, fx i relation til forskning og offentlig myndighedsudøvelse.


11. Oplysningspligten

Når Professionshøjskolen Absalon behandler dine personoplysninger, har vi pligt til at give dig følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger om Professionshøjskolen Absalon
 • Kontaktoplysninger om vores databeskyttelsesrådgiver
 • Formålet med behandlingen og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsler til modtagere i tredjelande
 • Hvor personoplysningerne stammer fra
 • Opbevaring af dine personoplysninger
 • Automatisk afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at trække samtykke tilbage
 • Dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet


12. Indsigtsret

Du kan altid rette henvendelse til Professionshøjskolen Absalon med henblik på af få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
Oplysninger, som indgår i forskningsprojekter, er ikke omfattet af indsigtsretten.


13. Databeskyttelsesrådgiveren

Du har mulighed for at kontakte Professionshøjskolen Absalons databeskyttelsesrådgiver, hvis du som registreret har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren er Morten Eeg Ejrnæs Nielsen (dpo@pha.dk).


14. Klage til Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk