Velkommen til LUonline

Her udbydes gratis onlinekurser til dig der har interesse inden for de forskellige områder. Kurserne er gratis og åbne tilgængelige, og kræver ingen oprettelse.

Kurserne har tidligere været udbudt som faciliterede forløb, men er blevet omdannet til statiske udgaver som kan tilgås af alle. 

I finder kurserne herunder.


Velkommen til kursus om emnet uddannelse og job (herefter Uddannelse & Job). Uddannelse & job er et obligatorisk emne i skolen, som skal være en del af undervisningen gennem hele elevens skoleforløb fra 0. til 9. klasse. Emnet skal varetages af de lærere, der er tilknyttet en klasse. Uddannelse & Job kan integreres i undervisningen i fagene og kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb.

Et vigtigt emne for eleverne

Uddannelse & Job er et vigtigt emne for eleverne, fordi det giver dem mulighed for at gøre sig erfaringer med og komme til at reflektere over det samfund, de er en del af og skal leve og virke i. Ligesom emnet bidrager til, at de på sigt får gode grundlag for at træffe valg omkring uddannelse og arbejde og omkring alle de aspekter i livet, som uddannelse og arbejde spiller sammen med.

En del af skolens fag og projekter udenfor fagene

Uddannelse & Job kan integreres i undervisningen i skolens fag, ligesom undervisningen i emnet kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Perspektiverne i Uddannelse & Job kan på mangfoldige måder inspirere og spille sammen med undervisningen i fagene, ligesom emnet rummer muligheder for at samarbejde på tværs af fag og oplagt kan spille sammen med åben skole og arbejdet med praksisfaglighed. Lærerne kan fx samarbejde inden for årgangsteams med nære kollegaer eller i fagteams på tværs af årgange. Arbejde på tværs af årgange kan åbne for progressionsrefleksioner og samarbejde om at skabe kontinuitet i elevernes læring og udvikling.

Undervisningen i Uddannelse & Job skal således ikke betragtes som ’noget ekstra’, som der skal findes plads til i en travl hverdag. Ofte vil det kun kræve mindre ’vrid’ af undervisningen i skolens fag. Alle fag kommer i løbet af skoleforløbet til at beskæftige sig med personer eller erhverv. Det kan være, det har en perifer betydning i det enkelte fag, men med små ekspliciteringer kan der løbende skabes en opmærksomhed hos eleven om uddannelse og arbejdsliv uden, at det ’forstyrrer’ undervisningen. Når man planlægger tematiserede og tværfaglige forløb, kan det være små justeringer, der skal til for, at potentialerne i Uddannelse & Job udnyttes.

Undervisningen kræver et fagligt fundament

Både små og store udviklingsindsatser for at kvalificere arbejdet med Uddannelse & Job i skolen kræver, at læreren har en indsigt i den faglighed, der ligger bag emnet. Det får du i dette kursus, ligesom du får inspiration til, hvordan du kan arbejde med Uddannelse & Job i undervisningen i fag og tematiserede forløb. Kurset henvender sig både til lærere i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen og lærere i alle fag. Ligesom forløbet henvender sig til lærerstuderende og skoleledelsen.

Tryk her for at gå til kurset.

Kurset vil understøtte, at du opnår kompetencer til at undervise i de obligatoriske emner indenfor Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på grundskoleniveau fra 1. - 9. klasse. Undervisningens formål og indhold tager udgangspunkt i det såkaldte brede og positive sundhedsbegreb, hvor både livsstil, livskvalitet og levevilkår vurderes at have indflydelse på, hvordan vi lever vores liv. Herudover skal undervisningen i sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab medvirke til at udvikle elevernes handlekompetence, så de ud fra et kvalificeret grundlag kan tage stilling i forhold til deres egen livskvalitet, livsstil og levevilkår.

Kurset er opbygget af i alt 5 moduler hvoraf tre indeholder de faglige temaer om familiekundskab, sundhed og seksualundervisning. De to sidste moduler indeholder afprøvning og refleksion af selvvalgte elementer på kurset i praksis. På tværs af disse moduler, vil du blandt andet få et indblik i mediernes påvirkning af elevernes selvforståelse. Du bliver præsenteret for empiri og data om de unges forhold til blandt andet seksualitet og familieformer. Herudover vil undervisningen understøtte dig i at udøve professionel dømmekraft i et tema, der kan opleves som dilemmafyldt og kompliceret at undervise i.

Tryk her for at gå til kurset.