Onlinekurset Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder "Sundhed og trivsel" samt "Køn, krop og seksualitet". Kurset vil styrke dine kompetencer og give dig faglige, didaktiske og pædagogiske tilgange inden for området.

Kurset består af fem moduler som afvikles i perioden 12. april - 18. juni 2021.

Hvad er sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab?

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Det betyder, at de skal være en del af undervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder: Sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.

Formålet med emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 • Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.
 • Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Emnet skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres.
 • I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Kursets indhold og opbygning

Kurset foregår online, hvor du som kursusdeltager følger undervisningen. At følge undervisningen betyder, at du arbejder med ressourcer, der er udarbejdet af fagpersoner fra landets professionshøjskoler. Du kan arbejde med materialet på tidspunker og i det tempo, der passer dig. På den online platform, som du får adgang til, når du opretter og tilmelder dig, vil underviserne være til stede til at undervise, sparre og guide dig igennem kurset.

Kurset er gratis, og ved gennemført kursus vil du modtage et kursusbevis.

Kurset vil understøtte, at du opnår kompetencer til at undervise i de obligatoriske emner inden for “Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab” på grundskoleniveau fra 1.-9. klasse. Undervisningens formål og indhold tager udgangspunkt i det såkaldte brede og positive sundhedsbegreb, hvor både livsstil, livskvalitet og levevilkår vurderes at have indflydelse på, hvordan vi lever vores liv. Herudover skal undervisningen i sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab medvirke til at udvikle elevernes handlekompetence, så de ud fra et kvalificeret grundlag kan tage stilling i forhold til deres egen livskvalitet, livsstil og levevilkår.

Kurset bygger på en række moduler, der vægtes ligeligt. I modulerne arbejdes der med seksualundervisning, fysisk og mental sundhed samt familiekundskab. På tværs af disse moduler vil du blandt andet få et indblik i mediernes påvirkning af elevernes selvforståelse. Du bliver præsenteret for empiri og data om de unges forhold til blandt andet seksualitet og familieformer. Herudover vil undervisningen understøtte dig i at udøve professionel dømmekraft i et tema, der kan opleves som meget intimt og kompliceret at undervise i.

Kursusforløb

 1. Intromodul: Her arbejdes der med introduktion og forforståelse af emnet, kompetenceområder og delemner og koblinger til praksis.
  Modulet modereres (kursusholderne er tilstede online på platformen til at give sparring, respons og gå i dialog) i perioden 12.-16. april 2021.

 2. Emnemodul A: Her er det overordnede emne sundhed. Her arbejdes der med viden og fagdidaktik.
  Modulet modereres i perioden 19.-29. april 2021.

 3. Emnemodul B: Her er det overordnede emne seksualundervisning. Her arbejdes der med viden og fagdidaktik.
  Modulet modereres i perioden 3.-12. maj 2021.

 4. Emnemodul C: Her er det overordnede emne familiekundskab. Her arbejdes der med viden og fagdidaktik.
  Modulet modereres i perioden 17.-29. maj 2021.

 5. Afprøvningsperiode: Her afprøves, sparres eller på anden måde arbejdes med elementer fra kurset i egen praksis.
  Afprøvningsperioden ligger 1.-11. juni 2021.

 6. Refleksionsmodul: Her evalueres og reflekteres der over afprøvningerne, og der perspektiveres til den praksis, du skal ud i efterfølgende.
  Modulet modereres i perioden 14.-18. juni 2021.

Uddannelse og Job omhandler arbejdet med at give eleverne kompetencer og indblik i sammenhængen mellem uddannelse, karriere, job, egne drømme og forudsætninger. På onlinekurset vil du udvikle didaktiske, pædagogiske og faglige kompetencer inden for emnet og få muligheden for at sætte det i spil i din egen undervisning.

Kurset består af fem moduler som afvikles i perioden 12. april - 18. juni 2021.

Hvad er uddannelse og job?

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Det betyder, at de skal være en del af undervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Uddannelse og job er et af de emner i skolen, som er med til at skabe fundament for, at eleverne på sigt bliver i stand til at gennemskue de strukturer, der omgiver dem, og får gode grundlag for at træffe valg i livet.

Forløbet her henvender sig både til lærere i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen og lærere i alle fag. Ligesom forløbet i høj grad også henvender sig til lærerstuderende, skoleledelsen og pædagoger i skolen.

Kursets formål og indhold

Som deltager på kurset får du viden og inspiration til arbejdsformer og aktiviteter, som man kan arbejde med i specifikke Uddannelse og job-forløb, og som kan integreres i grundskolens fagrække, ligesom du vil få grundlag for at udvikle arbejdsformer og aktiviteter, som er meningsfulde for din elevgruppe og dit fag.

Du vil blive i stand til at understøtte, at eleverne får indsigt i og kommer til at reflektere over det omgivende samfund, forskellige levevilkår og livsformer, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, arbejdspladskultur og problemstillinger knyttet til arbejdsmiljø.

Du vil få et overblik over uddannelsessystemet og de erhvervs- og videreuddannelsesmuligheder, som elevernes ungdomsuddannelsesvalg åbner op for. Du vil også arbejde med udvikling af aktiviteter, der giver dig mulighed for sammen med eleverne at reflektere over spørgsmål knyttet til uddannelse og erhverv uden at have et fuldstændig overblik over eksempelvis uddannelsessystemet eller specifikke brancher.

Du vil få inspiration til, hvordan du sammen med eleverne kan gå nysgerrigt til værks og være undersøgende. Vi vil gerne gennem kurset give deltagerne en bevidsthed om normative udfordringer knyttet til uddannelses- og erhvervsvalg og give deltagerne en bevidsthed om egen normproducerende og vedligeholdende rolle. Måske er det lettest at give indsigt i det, man selv kender?

Kursets afvikling og opbygning

Kurset foregår online, hvor du som kursusdeltager følger undervisningen. At følge undervisningen betyder, at du arbejder med ressourcer, der er udarbejdet af fagpersoner fra landets professionshøjskoler. Du kan arbejde med materialet på tidspunker og i det tempo, der passer dig. På den online platform, som du får adgang til, når du opretter og tilmelder dig, vil underviserne være til stede til at undervise, sparre og guide dig igennem kurset.

Kurset er gratis og ved gennemført kursus modtager du et kursusbevis. For at gennemføre kurset skal du lave fem opgaver – et for hvert af de fem moduler i kurset. For hver opgave får du et ”badge” og fem badges udløser et kursusbevis.

Kursets grundlag er viden om arbejdsliv, fritidsliv, arbejdsmarkedet, uddannelsesmuligheder, livsformer, levevilkår. Endvidere giver kurset viden om, hvordan karrierelæringsprocesser kan understøttes hos børn og unge i forståelsen af at give dem indsigt i, erfaringer med og reflektere over uddannelser, arbejde og forskellige liv at leve.

Kurset bidrager med aktivitetseksempler på, hvordan der kan arbejdes med Uddannelse og job fra 0. til 10. klasse, og giver inspiration til, at deltagerne i samarbejde med kollegaer udvikler aktiviteter, som er meningsfulde for deres elevgruppe og fag.

Kursusforløb

Her udbydes et gratis onlinekursus i emnet uddannelse og job. Kurset er til dig der er lærer, lærerstuderende eller pædagog og arbejder eller skal arbejde med området. Kurset består af fem moduler som afvikles i perioden 12. april - 18. juni 2021. Kurset består af:

 1. Intromodul: Her arbejdes der med introduktion og forforståelse af emnet, kompetenceområder og delemner og koblinger til praksis.
  Modulet modereres (underviserne er til stede online på platformen) i perioden 12.-16. april 2021.

 2. Emnemodul A: Her arbejdes der med en bred basisviden indenfor emnet. 
  Modulet modereres (underviserne er til stede online på platformen) i perioden 19.-29. april 2021.

 3. Emnemodul B: Her er det overordnede emne Arbejdsliv. Her arbejdes der med viden og fagdidaktik.
  Modulet modereres (underviserne er til stede online på platformen) i perioden 3.-12. maj 2021.

 4. Emnemodul C: Her er det overordnede emne Uddannelse, job og arbejdsliv. Her arbejdes der med viden og fagdidaktik.
  Modulet modereres (underviserne er til stede online på platformen) i perioden 17.-29. maj 2021.

 5. Afprøvningsperiode: Her afprøves, sparres eller på anden måde arbejdes med elementer fra kurset i egen praksis.
  Afprøvningsperioden ligger 1.-11. juni 2021.

 6. Refleksionsmodul: Her evalueres og reflekteres der over afprøvningerne, og der perspektiveres til den praksis, du skal ud i efterfølgende.
  Modulet modereres (underviserne er til stede online på platformen) i perioden 14.-18. juni 2021.