Ideen om at elevernes uddannelsesvalg skal udfordres

Ofte tales om at ’elevernes uddannelsesvalg skal udfordres’.

De normer og værdier eleverne møder gennem deres skoletid er med til at danne deres forståelser af verden og af sig selv. Gennem hele skoleforløbet, dvs. også i indskolingen og mellemtrinnet, er det centralt, at eleverne møder forståelser som er ikke stereotype og at de får lejlighed til at reflektere over de normer som findes i samfundet bredt set og i deres egen dagligdag, hvorvidt de er meningsfulde og hensigtsmæssige og om de eventuelt kan udfordres.

Det er forventeligt at en sådan proces over tid spiller en langt større rolle for de forståelser, ønsker, værdier og selvbilleder som eleverne udvikler og som spiller ind i deres uddannelsesvalg, end hvis eleven i 9. klasse bliver ’udfordret’ ift. den ungdomsuddannelse han eller hun allerede i egen optik har valgt. Bl.a. derfor er det centralt at Uddannelse & Job er i spil på alle klassetrin.