Læringsaktivitet 3: Social uddannelsesmobilitet

I Danmark er der en bred politisk interesse for at skabe social uddannelsesmobilitet. Nedenfor er et diagram, som viser forældregruppens uddannelsesfordeling (30-49-årige).

Analysér diagrammet, og skriv din analyse i din refleksionslog. Benyt nedenstående hjælpespørgsmål.

  1. Hvad fortæller det om forældregruppen i dag i forhold til for 25 år siden?
  2. Vurderer du, at denne udvikling har nogen betydning for de unges uddannelsesvalg?
  3. Har denne viden nogen betydning for, hvordan du vil tale om uddannelse med forældrene?
  4. Har det nogen betydning for din forventning til uddannelsesbilledet for dine elever, når de om 25 år når 32-41 årsalderen og selv er forældre til en skoleelev?

Graf: 30-49 åriges mænd og kvinders højest fuldførte uddannelse, 1994 og 2019
Kilde: Danmarks Statistik. Note: De videregående uddannelser består både af korte, mellemlange, lange videregående uddannelser og forskeruddannelser. Gruppen ’uoplyst’ er sorteret fra.

Hør om koblingen mellem Sen’s perspektiver (som blev præsenteret i modul 2: Det personlige valg) og uddannelsesmobilitet, og reflektér over det at kopiere sine forældres uddannelsesvalg i forhold til at træffe andre valg.

  

Lyd i tekst

Amartya Sen peger på vigtigheden af at arbejde for at udvide rummet for værdsatte valgmuligheder.

Det er en vigtig pointe med afsæt i Sens perspektiver på frihed, capabilities og social retfærdighed, at unge skal have muligheden for at vælge mellem forskellige værdsatte alternativer (de skal ikke vælge noget andet end forventet qua deres familiemæssige baggrund men de skal have muligheden). Mulighed indbefatter, at den unge fx kender forskellige uddannelser og erhverv, at den unge oplever, at forskellige uddannelser reelt er interessante, at forskellige jobs er vigtige i samfundet, at forskellige uddannelser vil være socialt anerkendt at vælge, og oplever sig selv som en, der bliver vurderet lige så anerkendelsesværdig, som hvis han eller hun havde truffet et andet uddannelsesvalg.

Vi får her øje på, at forståelser udvikles over tid og at karrierelæring er en læringsproces der tager tid. ‘Mulighed’ omfatter meget andet end at være orienteret om, at en uddannelse eksisterer og være vurderet uddannelsesparat til den. Uddannelse & og Job emnet gennem skoleforløbet kan i samspil med vejledningsarbejdet i udskolingen skabe indsigt i og respekt om alle uddannelser og job, så eleverne bl.a. oplever det socialt muligt at vælge dem.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at eleverne vil skulle træffe myriader af valg gennem livet som handler om værdier, prioriteringer, forsørgelse af sig selv og sin eventuelle familie, lyst til eller behov for mere uddannelse mv. Valget af ungdomsuddannelse er således kun et af de første valg for eleven omkring uddannelse. Uddannelse & Job skal gerne danne et godt grundlag for eleverne som de kan bygge videre på. Værdien af Uddannelse & Job rækker således potentielt langt videre end valg af en ungdomsuddannelse som eleven kan gennemføre.