Krav til faget i folkeskolen

I dette faghæfte er fagets formål beskrevet som følger:

Eleverne skal i emnet sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Emnet skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres.

Stk. 3. I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

(UVM, 2019)


Faghæftet for faget i grundskolen konkretiserer hvilke kompetenceområder, der skal inddrages som indhold i din undervisning samt hvilke mål, der er for indholdet. Herudover giver undervisningsvejledningen i faghæftet gode ideer til hvilke intentioner, der ligger bag de beskrevne mål. Disse intentioner finder du i undervisningsvejledningen. I dit arbejde med modulerne vil du blive præsenteret for faghæftets beskrivelse af fagets mål og indhold, og du skal blandt andet opnå kompetencer til at sandsynliggøre, at din undervisning lever op til de rammer, der er for faget.

Faghæftet er bygget sådan op, at de overordnede kompetenceområder og mål som fx “Eleven kan samtale om mangfoldighed i forhold til krop og køn med udgangspunkt i eget liv” er bindende og derfor nogle din undervisning skal understøtte og lede til at eleven kan. Derimod er felterne der omfatter færdigheds- og vidensmål, som fx “eleven kan samtale om kønsroller og mangfoldighed” og “eleven har viden om kønsroller”, vejledende som inspiration til hvad undervisningen kunne tage udgangspunkt i.

Når faget beskrives som timeløst handler det om, at det ikke har nogen selvstændig plads i den enkelte klasses skema. Det er derimod skolelederens ansvar at få indholdet i faget placeret, så eleverne opnår de mål der er for faget.

Når du skal undervise i faget skal du både kende til  rammerne for faget i form af bekendtgørelsen og desuden kunne legitimere det faglige indhold i undervisningen ved at anvende og udvælge aktuel faglig viden og sætte det i spil, så det passer til elevernes forudsætninger for undervisningen. Når du kan begrunde dit indhold ud fra de gældende regler og samfundets krav skal du derefter træffe didaktiske beslutninger, som sandsynliggør at eleverne kan nå målene, du har valgt. Her skal du blandt andet sørge for, at der er en sammenhæng mellem indhold, mål og evaluering - foruden de aktiviteter du planlægger i undervisningen.

Derfor vil du i dette og i de følgende moduler blive præsenteret for aktuelle debatter, basisfaglig viden om de forskellige temaer samt didaktisk og pædagogisk teori, som skal anvendes i et samspil, når du skal træffe beslutninger om, hvad netop din undervisning skal bestå af.

Ressourcer: